Privacystatement

Van Poppel Psychotherapie, gevestigd te Pannerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09193124, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe GJM van Poppel, verder te noemen lid LVVP met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie lid LVVP persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan Van Poppel Psychotherapie (praktijk);
c. bezoekers van de website van Van Poppel Psychotherapie;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Van Poppel Psychotherapie;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met lid LVVP contact opnemen of van wie hij persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van zijn medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

[lid LVVP] verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene zijn opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van [lid LVVP] zijn gegenereerd.
d. In uitzonderingsgevallen kunnen beeld-of geluidsopnames van therapiesessies worden gemaakt t.b.v. therapeutische nabeschouwing of intervisie. In alle gevallen zal dan vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd en zullen deze opnames niet langer worden bewaard, dan doelmatig is en als zodanig met de cliënt is overeengekomen (b.v. 2 maanden).

3. Doeleinden verwerking

[lid LVVP] verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.vanpoppelpsychotherapie.nl;
d. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

[lid LVVP] verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

[lid LVVP] kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van [lid LVVP] persoonsgegevens verwerken. [lid LVVP] sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

[lid LVVP] deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. [lid LVVP] deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

[lid LVVP] geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt [lid LVVP] ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

[lid LVVP] bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. [lid LVVP] hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website.

9. Wijzigingen privacystatement

[lid LVVP] kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van [lid LVVP] gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht [lid LVVP] te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met [lid LVVP] door een e-mailbericht te sturen naar gjmvanpoppel@gmail.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop [lid LVVP] persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met [lid LVVP] door een e-mailbericht te sturen naar gjmvanpoppel@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

U bevindt zich hier: Home